TYGIELAND

TYGIELAND


GRAAD RR EN -R

PERSONEEL

Tygieland-hoof: Mev. Suzanne van der Westhuizen 

Juf. Naomi van Niekerk (gr. RR/L - Hansworsieklas)
Juf. Corlie Kirton (gr. RR/S - Pikkewyntjieklas)
Juf. Chrisna Meyer (gr. RR/T - Wurmpieklas)
Juf. Hester Wagner (gr. R/G - Kameelperdklas)
Juf. Anje Swanepoel (gr. R/L - Vissieklas)
Juf. Charmaine Engelbrecht (gr. R/P - Uiltjieklas)
Juf. Elca Swanepoel (gr. R/S - Bytjieklas)
Juf. Relandi Bloomberg (gr. R/T - Paddaklas)
Juf. Hanlie Potgieter (gr. R/Y - Apieklas)
SIEN PERSONEEL FOTOGALERY

KLASTYE

Aanvangstyd is vanaf 07:15 tot 08:00. 
Leerders verdaag om 12:45 - 13:00. 
Daar is toesig in al die klasse tot 13:30. 
Tygieland het 'n naskool eksklusief vir Tygieland se graad RR- en R-kleuters. 
Die Naskooltye is 13:15 - 17:30.

ONS VISIE

‘n Skool met karakter
‘n Skool wat ‘n verskil maak
TROTS TYGIELAND 

ONS MISSIE

Om elke kind se uniekheid en karakter te (er)ken, te vorm en te bou.
Om verhoudings te bou, geleenthede te bied en boustene te lê...vir elke kind se pad wat wag.

ONS FONDAMENTE

Trots
Tradisies en Christelike karakter
Optimale leer
Landelike omgewing
Ouer- en gemeenskap betrokkenheid
By Tygieland Kleuterskool is hier werklik ‘n plek vir elke kind!

Elke klein Tygie moet kan: 
verbeel, droom en glo.......
                          
By Tygieland ontvang ons blink-oog kindertjies! Hierdie kinders se lewes is nog ryk aan verbeelding. 
Ons as personeel van die kleuterskool ontmoet die kleuters in hierdie kreatiewe verbeeldingswêreld en lei elke kind op hul ouderdomsvlak na hul unieke potensiaal. 

Ons bou op die verbeelding van die kinders en brei hierdie verbeelding uit na ‘n droom... 

‘n Droom vir eendag...

Ons bou dan aan elke kind se selfvertroue om te GLO dat hul in staat is om hul droom te bereik deur harde werk en die ontwikkeling van hul eie unieke talente. 

Die fokus is op die ontwikkeling van die kind in geheel.

By Tygieland is dit ons verantwoordelikheid om elke kind te lei en te ontwikkel om uiteindelik skoolgereed te wees.

Skoolgereedheid staan op die volgende vier bene:

Fisieke gereedheid

By Tygieland neem al die leerders weekliks deel aan ‘n groot motoriese ontwikkelings program wat deur die professionele instrukteurs van “Playball” aangebied word. Hierdie program is by die leerders se skoolgelde ingesluit juis om te verseker dat elke kind hierdie geleentheid kry.

Tygieland het ook ‘n groot terrein met baie speelapparaat wat leerders die geleentheid bied om na hartelus te “speel” wat noodsaaklik is vir optimale grootmotoriese ontwikkeling.

Sosiale gereedheid

Leerders word gelei en aangemoedig om te sosialiseer. 
Leerders word met deernis geleer wat aanvaarbare sosiale gedrag is en wat nie gepas is nie. 
Dissipline en grense is uiters belangrik om ‘n gunstige leeromgewing te skep. 

Kinders moet aangemoedig word om trots te wees op wie en wat hulle is. 
Ons kinders moet glo in ‘n blink toekoms.

Kognitiewe gereedheid

Tygieland het hoogs gekwalifiseerde en ervare personeel wat kenners is in die veld van VKO. 

U kind is dus in ervare en bekwame hande.
Elke kind moet gelei word om hul volle potensiaal te bereik.

Emosionele gereedheid

Elke leerder het emosionele ondersteuning nodig. Hierdie ondersteuning moet met liefde en deernis gegee word.
Dit is so belangrik dat leerders geborge en geliefd moet voel in die leeromgewing.

Gelukkige kinders is kinders wat met gemak aanpas en kan optimaal leer.
By Tygieland sien ouers as venote in die ontwikkeling van die leerders. 
Ons erken die waardevolle insette wat ouers in hul kinders se vordering kan lewer.
Ons maak staat op die ondersteuning van ouers in die opvoeding van hul kinders.


“Saam kan ons as personeel en ouers, vir ons kinders die wortels gee om te groei
en die vlerke om te kan vlieg.”

BY TYGIELAND GLO ONS IN

Kaalvoet kinders
Kinders wat nog kan boomklim
Kinders wat modderkoekies maak en goggas soek
Kinders wat nog baie kan speel 
en groot kan droom...

”By Tygieland sien ons ouers as vennote in die ontwikkeling van die leerders. 
Ons erken die waardevolle insette wat ouers in hul kinders se vordering kan lewer.
Ons maak staat op die ondersteuning van ouers in die opvoeding van hul kinders.
“Saam kan ons as personeel en ouers, vir ons kinders die wortels gee om te groei en die vlerke om te kan vlieg.”

Skoolgereedheid en kurrikulum

Graad R (Resepsiejaar) is nie ‘n minigraad 1 nie, dit is ‘n oorbruggingsjaar tussen die speelsheid van kleuterwees en die onafhanklikheid en gedissiplineerdheid van skoolkind wees. Die aard van ‘n kleuterskool en ‘n laerskool moet verskil, sodat albei skole die kind die beste kan dien.

Wat behels skoolgereedheid?

Skoolgereed beteken u kind is gereed vir abstrakte en simboliese leer en dit word aan die ouderdom tussen vyf en sewe jaar gekoppel.

Skoolgereedheid behels vier vlakke van gereedheid, naamlik:
 • Fisieke gereedheid
 • Emosionele gereedheid
 • Kognitiewe gereedheid
 • Sosiale gereedheid
Op die pad na skoolgereedheid is daar vier rolspelers wat deel is van die proses:
 • Die ouers
 • Die kind
 • Die skool
 • Die onderwyser

Kurrikulum

Die kurrikulum wat by Tygieland Kleuterskool gevolg word, is deur die Departement van Onderwys voorgeskryf. Hierdie leerprogram (KAF) word verryk en uitgebrei, om die leerders verder te stimuleer.

Die leerprogram bestaan uit drie vakke naamlik:
 • Taal (Afrikaans)
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede
 
Temas uit die leerders se leefwêreld word deur die jaar gedoen en al die vereiste vaardighede word op ʼn speelse dog doeltreffende manier aangeleer.

Die skoolgereedsprogram behels onderwysergerigte leer, konstruktiewe spel, vryspel, ‘n perseptuele program en ‘n liggaamlike-ontwikkelings program.

ʼn Wetenskapweek word gehou waartydens leerders die geleentheid kry om eksperimente in aksie te sien en word so van wetenskap bewus gemaak.

Leerders leer nie in hul graad R-jaar formeel lees en skryf nie. Slegs klankherkenning van sekere letters en aanvangslees maak deel uit van die leerprogram. Leerders word voorberei vir die Japtrap-leesmetode wat in graad 1 gebruik word. Ouers word aanbeveel om nie te poog om self hul kind te leer lees nie. Die aanleer van 'n verkeerde lees- en skryfmetode doen meer skade as goed. Verkeerde skryfmetodes is baie moeiliker om af te leer as om die regte metode aan te leer. Spaar u kind en die personeel hierdie moeite!

Leerders leer die belangrike vaardighede aan wat nodig is ter voorbereiding vir die leerproses van lees en skryf. Daar is baie uiteenlopende menings hieroor, maar navorsing en die praktyk het bewys dat kinders van hierdie ouderdom se breinontwikkeling nog nie heeltemal gereed is vir aanleer van bogenoemde vaardighede nie, alhoewel dit ingeoefen kan word. Verder is daar menige boustene wat in plek moet wees alvorens ‘n kind gereed is om te leer lees en skryf. Tyd is baie kosbaar op hierdie ouderdom, daarom word dit optimaal bestee om noodsaaklike boustene in plek te kry, wat goeie resultate sal lewer. Die fokus is op die skoolgereedheidsproses van elke leerder in geheel.

Samesang word elke tweede week aangebied, waartydens geestelike liedjies aangeleer en gesing word. Die samesang word afgesluit met Tygieland se eie skoollied.

Liggaamlike ontwikkelingsprogram

Elke leerder by Tygieland neem een keer per week deel aan “Playball” as deel van ‘n liggaamlike (groot motoriese) ontwikkelingsprogram. Hierdie klasse is by die skoolgelde ingesluit.

Die LO-program wat groot motoriese ontwikkeling en balvaardighede bevorder word weekliks in skooltyd deur die “Playball-instrukteurs” aangebied.

Tygieland-dagprogram

Die dagprogram is aangepas om by die nuwe “Kurrikulum assesserings verklaring” (KAV) wat deur die Departement van Onderwys voorgeskryf word aan te pas.

07:15 – 08:00 Aankoms en vryspel binne
08:00 – 08:20 Kring op die mat: Verwelkoming, Bybelles, verjaarsdae, register, nuus en die weerkaart 
08:20 – 08:55 Onderwyser-gerigte aktiwiteit: Taal, wiskunde en lewensvaardigheid
08:55 – 09:00 Toiletroetine
09:00 – 09:15 Verversings (Broodjietyd)
09:15 – 09:45 Vryspel buite 
09:45 – 10:00 Onderwys-gerigte aktiwiteit: Taal, wiskunde en lewensvaardigheid (Temabespreking)
10:00 – 10:50 Kunsaktiwiteit: Hoofaktiwiteit en twee ander aktiwiteite asook vryspel binne as take voltooi is.
10:50 – 11:00 Opruimtyd in die klas
11:00 – 11:45 Vryspel buite
11:45 – 12:00 Opruimtyd buite
12:00 – 12:20 Onderwysgerigte aktiwiteit: Taal, Wiskunde en Lewensvaardighede
12:20 – 12:25 Tasse pak
12:25 – 12:45 Storietyd
12:45 – 13:00 Vertrektyd

Verslae en assessering

Al die leerders word deurlopend individueel waargeneem om seker te maak dat die nodige vaardighede aangeleer word en dat enige uitvalle, agterstande en leerprobleme betyds aandag kan geniet. In die Vroeë Kinderontwikkelingsfase word informele en deurlopende assessering en waarneming gedoen. Dit wil sê dat kleuters nie soos in die Grondslagfase op formele skriftelike werk geassesseer word nie. Die uitkomste en vaardighede wat bereik moet word, is kinesteties van aard.

Vier verslae word deur die jaar aan die einde van elke kwartaal uitgegee. Die leerders het elk ʼn waarnemingslêer waarin verslae uitgegee en gebêre word.

Tygieland het nie formele oueraande nie, maar ouers is welkom om op afspraak bekommernisse of probleme met die onderwyseres te bespreek indien u dit so sou verkies. 

Probleme en uitvalle wat by leerders waargeneem word, sal so gou moontlik deur die onderwyser met u bespreek word. Goeie kommunikasie tussen die onderwyser en die ouers is vir ons van kardinale belang. Twee weke word aan die einde van elke kwartaal opsy gesit vir intense waarneming en assessering om te verseker dat leerders die geleentheid kry om hul ware potensiaal weer te gee.

‘n Assesseringslys word aan die begin van elke kwartaal aan die ouers gegee om u in kennis te stel van wat die kwartaal geassesseer gaan word. Ouers kan dan by die huis help met oefening en vaslegging van vaardighede. 

Tygielandnuus 

Die nuusbrief word op 'n Woensdag per e-pos gestuur. Daarin word u in kennis gestel van die tema van die week, gebeure van die week, asook oefeninge wat u tuis met u kind kan doen om te help met die skoolgereedheidsproses.

Tygieland-kultuur

Elke jaar word op ‘n hoogtepunt afgesluit met ‘n Tygieland-konsert, asook ‘n formele gr. R- diplomaplegtigheid. Tydens hierdie geleentheid ontvang elke gr. R ‘n skoolgereedheidsertifikaat. Tygieland is een van die min kleuterskole in Suid-Afrika wat kan spog met 'n kleuterkoor. Kleuters kry elke jaar geleentheid om tydens ons Tygie-talentdag gediggies voor te dra in 'n kindervriendelike omgewing. Kleuters word ook ingeskryf vir die Pretoria Eisteddfod in die afdelings voordrag en solosang.

Toelatingsvereistes

U kind moet in sy / haar graad RR-jaar 5 jaar oud word en U kind moet in sy / haar graad R-jaar, 6 jaar oud word. Die taal van onderrig is Afrikaans. Leerders moet dus ten volle Afrikaans magtig wees.

Leerdergetalle 

Daar is 3 gr. RR-klasse met maksimim van 20 leerders per klas en 6 gr. R-klasse met 'n maksimum van 25 leerders per klas.

Tygieland-naskool 

Sien inligting by aflaaibare dokumente.

AFLAAIBARE DOKUMENTE


BUITEMUURSE AKTIWITEITE


Mininetbal, minitennis en minihokkie word deur die personeel aangebied. Bulletjierugby word deur die ouers aangebied. 'n Hele aantal aktiwiteite word deur buite persone aangebied bv. Hippity Hop, karate, Xperiland, ontwerp en tegnologie, kunsklasse, A+Students (SEMAS) en ander.

A+ Students

Suné Vlok
Skakel Suné E-pos Suné

Ballet

Marieta Hamman
Skakel Marieta E-pos Marieta

EQ4Kids

Melanie Enslin
Skakel Melanie E-pos Melanie

Hippity Hop

Liezel van der Merwe
Skakel Liezel E-pos Liezel

Kuns

Susan van Biljon
Skakel Susan E-pos Susan

Little Chefs

Jeanine Minne
Skakel Jeanine E-pos Jeanine

Miki Maths Magic

Wally Thiele
Skakel Wally E-pos Wally

NWA Stoei

 Driekus Korff 
Skakel Driekus E-pos Driekus

Pottebakkery

Magda Barnard
Skakel Magda E-pos Magda

RDK4Kids

Phillip van Coller
Skakel Phillip E-pos Phillip

Xperiland

Anne-Marie de Beer
Skakel Anne-Marie E-pos Anne-Marie

Young Engineers

Riana van der Westhuizen
Skakel Riana E-pos Riana
Share by: