BELEIDSTUKKE

BELEIDSTUKKE


Die Beheerliggaam is hoofsaaklik verantwoordelik vir die opstel en bestuur van die volgende beleide soos deur die Suid-Afrikaanse Skolewet aan hom toegedeel, naamlik:
 • Toelatingsbeleid
 • Registrasie en toelating van leerders
 • Finansiële beleid
 • Godsdiensbeleid
 • Taalbeleid
 • Gedragskode vir leerders (Dissiplinêre Stelsel)
 • Buitekurrikulêre beleid
 • Gedragskode en Reglement vir die Beheerliggaam
Die volgende beleidstukke is daar gestel sodat 'n gesonde en geborge skoolmilieu geskep word en positiewe onderrigstandaarde gehandhaaf kan word tot die voordeel van almal by ons skool:
 • Gedragskode vir ouers
 • Grieweprosedure
 • Klasindelings
 • Leieridentifisering en -ontwikkeling
 • Opvoedkundige- en sporttoere
 • Selfoonbeleid
 • Tuisonderrig
 • Vervoer van leerders
 • Interne Beleidsdokumente
 • Intermediêre- en seniorfasebeleid
 • Assesseringsbeleid
 • Nasienbeleid en werkswyses
 • Mediabeleid
 • Grieweprosedures
 • Verlofbeleid
 • Personeelopleiding
 • Induksiehandleiding
 • Skoolreëls
 • Toelating van nuwe leerders
 • Daguitstappies en opvoedkundige toere
 • Kleredragbeleid
 • Indeling van leerders aan die einde van die jaar
 • Leersteunmateriaal
 • Verantwoordelikhede van 'n mentor
Share by: