FINANSIES

FINANSIES


SKOOLGELD

Skoolgeld word, by wyse van stemming, vasgestel tydens ‘n jaarlikse Ouervergadering wat ingevolge Artikel 38(2) van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 gehou word. Ouers wat die vergadering bywoon, vorm 'n kworum.

Tydens die Ouervergadering, gehou op 07 November 2017, is bepaal dat Laerskool Tygerpoort ‘n skoolgeld betalende skool is, wat teweegbring dat skoolgeld maandeliks gehef sal word en deur beide ouers vooruit betaalbaar is (volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996).

Betaling van skoolgeld moet in 11 paaiemente, maandeliks voor die sewende van elke maand geskied. Januarie se betaling gedurende die eerste week van skool en die laaste betaling dan teen 7 November 2018.

Die skoolgeld word deur die Beheerliggaam en in besonder deur 'n finansiële komitee beheer. Die finansiële state word jaarliks deur 'n ouditeursfirma geoudit en verslae word aan die onderwysowerheid voorgelê. Verslae is ook ter insae vir die ouers by die skool beskikbaar.

Skoolgelde word onder andere aangewend vir:
  • die aankoop van leersteunmateriaal
  • die instandhouding en ontwikkeling van fasiliteite, bv. die bou van nuwe klaskamers
  • die bedryfsuitgawes van die skool
  • die verskaffing en instandhouding van sport- en kultuurgeriewe
  • die terreinverbetering, verfraaiing en instandhouding van geboue en terreine
NEEM KENNIS:

Debietorders word gelaai vir 3 / 15 / 25 Februarie 2018 tot 3 / 15 / 25 Desember 2018.

Skoolgeld vir 2018: Sien aflaaibare dokumente

WYSE VAN BETALING

Laerskool Tygerpoort se bankbesonderhede word hieronder verskaf vir elektroniese- of direkte inbetalings – u moet asseblief u kind se familiekode as verwysing gebruik.

BANK: FNB 
TJEKREKENING: 62540437763
TAK: Lynnwood (252045)

Stuur bewyse van betaling na mev. Rochelle Scheepers
kantoor@tygies.co.za
Kaartfasiliteite is ook beskikbaar.

Die finansiële kantoor is oop op Maandae tot Donderdae van 07:00 tot 15:00 en op Vrydae vanaf 07:00 tot 13:00. Kontak mev. Rochelle Scheepers indien u enige navrae oor u rekening het.

VRYSTELLING VAN SKOOLGELD

Ouers wat kwalifiseer vir gedeeltelike, volle of voorwaardelike skoolgeldvrystelling (gr. 1–7), soos bepaal deur die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996, kan vanaf Januarie 2018 vorms by die finansiële kantoor kom afhaal vir voltooiing. Ons sal graag die proses wil finaliseer teen 31 Maart 2018, u samewerking in die verband sal hoog op prys gestel word.

INVORDERING VAN SKOOLGELD

Volgens Artikel 40 van die Suid Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 word BEIDE ouers (wetlik) verplig om skoolgeld te betaal – dit is dus ‘n statutêre uitgawe. Die skool mag regstappe neem ter invordering van uitstaande/agterstallige skoolgeld.

Indien ʼn rekening nie maandeliks betaal kan word nie, moet ʼn skriftelike reëling met mev. Daleen Bekker getref word. Dit is u plig om die skool te nader om die nodige reëlings te tref en die skool se databasis te laat aanpas soos u inligting verander.

Die debiteure invorderingsproses vir 2018 ter inligting:
  1. Rekeninge word maandeliks rondom die 25ste per e-pos aan u gestuur. Indien u nie ʼn e-pos adres op ons stelsel laat registreer het nie, sal u oudste leerder dit per hand ontvang.
  2. Indien u rekening nie betaal is teen die 7de van die maand nie, begin die invorderingsproses.
  3. Indien u rekening 30 dae agterstallig is, sal u deur mev. D. Bekker gekontak word.
  4. Indien u rekening 60 dae agterstallig is, sal u ʼn aanmaning ontvang. Indien u nie hierop reageer deur ʼn betaling te maak of ʼn skriftelike reëling te tref nie, sal u die gevaar loop van regsaksie wat negatiewe notering (swartlys) insluit.
  5. Indien u nie u reëlings nakom nie, of geensins reageer op die aanmaningsbrief binne die genoemde tyd nie, sal ons sonder verdere kennisgewing voortgaan met die nodige regsaksie wat oorhandiging aan ons invorderaars of direkte dagvaarding vir die uitstaande geld sal insluit.

TYGIELAND-SKOOLGELD (Gr. RR en -R)

Die Skolewet is tans slegs op skoolgaande leerders van toepassing; m.a.w. u kan nie aansoek doen vir vrystelling vir 
gr. RR- en R-leerders nie. Bogenoemde proses sal ook gevolg word vir wanbetalers, maar leerders wie se skoolgeld nie betaal is nie, kan hul plek in Tygieland verbeur.
Share by: